PÔVOD NÁZVU OBCE

 

Podľa názoru viacerých historikov, ale aj podľa názoru PhDr. Milana Majtana CSc., z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, pôvod názvu obce Korejovce pochádza jednoznačne od mena prvého šoltýsa ktorý sa volal Korej. Šoltýs býval v obci osadník s rozdielnym sociálnym postavením, spravidla so širšími právami a privilégiami ako bežný poddaný. Boli to najmä pôvodní zakladatelia obcí alebo ich potomci s dedičným právom šoltýstva, obyčajne spočívajúcim vo funkcii richtára, organizátora pracovných povinností, života v obci, odovzdávania dávok a pod. Bol medzistupňom, medzi poddanými a šľachtou. Samotné meno Korej sa vyskytuje ako priezvisko i koncom XX. storočia v pražskom telefónnom zozname. Jeho nositeľ je zo Slovenska. Vyskytuje sa i v ruskej literatúre. Pôvod samotného mena Korej odvodzuje napr. poľský jazykovedec Radoslaw Szwec v svojej vedeckej habilitácii Nazwy miescove pólnocnego Szarysa, na Jagelonskej univerzite vo Varšave v r. 1993, potvrdzuje slovanský pôvod mena najpravdepodobnejšie od slovanského slova “koriti”. Od tohoto koreňa pochádza i pomerne frekventované priezvisko “Pokorný”.  Žiaľ autor neposúdil možnosť pôvodu mena z domáceho tvaru mena Konkordij v tvare Kora, Korej ktorá je nemenej možná. Branislav Varsík v “ Osídlení košickej kotliny” taktiež podporuje názor, že názov obce je od mena Korej i keď pôvod samotného mena neuvádza.

Korejovce ležia v severnej časti Nízkych Beskýd v údolí  potoka Hrišov ktorý je prítokom rieky Ladomírky, severného prítoku Ondavy. Stred obce je v nadmorskej výške 330 m. a má súradnice:
 49º 22´ 40´´ severnej zemepisnej šírky
 21º 38´ 45´´ východnej zemepisnej dĺžky.
Chotár je v ochrannom pásme Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Časť chotára leží v CHKO Východné Karpaty. V mierne členitom povrchu 405 hektárového chotára, sú nadmorské výšky  od 310 do 534 m. Koncom XX. storočia prevláda les s porastom buka. Priemerná ročná teplota 7ºC, ročný úhrn zrážok je v priemere okolo 750 mm.
Názvy miestnych časti, ich nadmorské výšky a topografická orientácia:
Čvertie, Hrun, Laň, Platy 425 m SV, Vrch platy 527 m SSV, Pod debnou, Podimky, Pod sosnami, Slutivky, Stohy 512 m V, Zapila 472 m JZ, Nosgrici, Uhliska 368 JV, Javira 534m SSZ, Hladiv potik, Ščob 519 SSV , Lasky 441 m S, Popid medžu, Medzibrody, cesta 313 m.